024 Events | Evenementenbureau  Nijmegen
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van 024 Events BV te Nijmegen, waarin geregeld de binnen het kader van de bedrijfsvoering van haar leden af te sluiten overeenkomsten met Opdrachtgevers en derden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Nijmegen:

Artikel 1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden  

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen 024 Events BV en Opdrachtgever.
1.2 Indien een bepaling van de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn of wordt vernietigd, laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in dat geval voor de nietige respectievelijk vernietigde bepaling een bepaling in de plaats treden die zoveel mogelijk aansluit bij de bedoeling van partijen.
1.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt, tenzij anders overeengekomen, uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 Offerte, informatie en inschakeling derden

2.1 Alle aanbiedingen, prijsopgaven, kostenbegrotingen e.d. van 024 Events BV zijn geheel vrijblijvend, tenzij 024 Events BV schriftelijk anders heeft aangegeven.
2.2 Alle door 024 Events BV verstrekte informatie en/of specificaties gelden steeds bij benadering, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is aangegeven.
2.3 024 Events BV is gerechtigd voor de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen.
2.4 Indien een aanbieding e.d. van 024 Events BV niet binnen 14 dagen (of, voor zover daarvan sprake is, de in die aanbieding e.d. expliciet aangegeven – andersluidende – periode) door een schriftelijke opdracht of een opdracht per e-mail is gevolgd en door 024 Events BV is bevestigd, is hij vervallen.
2.5 024 Events BV behoudt zich zelfs na aanvaarding van de aanbieding door Opdrachtgever het recht voor de bij haar gedane bestelling of geplaatste opdracht vormvrij te herroepen. Een dergelijke herroeping zal onverwijld na de ontvangst door 024 Events BV van de aanvaarding geschieden.

Artikel 3 Verplichtingen Opdrachtgever

3.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal Opdrachtgever voor eigen kosten zorgen voor voldoende maatregelen om de veiligheid te waarborgen op de plek waar de opdracht wordt uitgevoerd (waaronder doch niet beperkt tot de veiligheid voor artiesten, medewerkers en bezoekers). Indien reeds afspraken zijn gemaakt over vorenbedoelde maatregelen, is 024 Events BV niettemin gerechtigd om op ieder gewenst moment aanvullende eisen te stellen, wanneer gewijzigde omstandigheden daarom vragen.
3.2 Opdrachtgever verplicht zich ertoe om alle risico’s die samenhangen met de uitvoering van de opdracht, waaronder tevens worden begrepen de werkzaamheden en/of het handelen en/of het nalaten van door haar ingeschakelde derden, voor zover mogelijk te verzekeren. In ieder geval is Opdrachtgever verplicht om een reguliere AVB-verzekering te sluiten en, indien van toepassing, een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Voorts verplicht Opdrachtgever zich om ervoor zorg te dragen dat onder de hiervoor genoemde verzekeringen zijn meeverzekerd de door 024 Events BV bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde medewerk(st)er(s) en de door 024 Events BV ter beschikking gestelde zaken. Opdrachtgever is verplicht om afschriften van de polissen van voornoemde verzekeringen op eerste verzoek aan 024 Events BV te verstrekken.
3.3 Opdrachtgever is gehouden alle informatie waarvan zij weet dan wel waarvan zij behoorde te weten dat deze noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht, tijdig aan 024 Events BV te verstrekken. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door haar verstrekte informatie.
3.4 Opdrachtgever heeft geen aanspraak op enige vorm van schadevergoeding, indien (a) Opdrachtgever niet dan wel niet in voldoende mate aan haar verplichtingen heeft voldaan zoals opgenomen in artikel 3.1 en/of 3.2 in deze algemene voorwaarden en 024 Events BV de opdracht geheel of gedeeltelijk geen doorgang laat vinden (waartoe 024 Events BV gerechtigd is) en/of (b) Opdrachtgever niet dan wel niet in voldoende mate aan haar verplichtingen heeft voldaan zoals opgenomen in artikel 3.1 en/of 3.2 in deze algemene voorwaarden, 024 Events BV Opdrachtgever daarop schriftelijk heeft gewezen en Opdrachtgever desondanks de opdracht wenst te laten doorgaan.
3.5 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de afdracht van de vergoedingen wegens het gebruik van intellectuele eigendomsrechten van derden (waaronder doch niet beperkt tot Bumarechten).
3.6 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de vereiste toestemming van derden en/of vergunningen, alsmede onderzoek hiernaar.
3.7 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van de door haar ingeschakelde en/of uitgenodigde derden die bij de opdracht zijn betrokken, zoals bezoeker van een evenement.
3.8 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor eventuele fiscale consequenties en/of betaling (van naheffingen) ten gevolge van de Werkkostenregeling (WKR). Opdrachtgever vrijwaart en stelt 024 Events BV volledig schadeloos aangaande aanspraken van derden die Opdrachtgever daaromtrent ontvangt.

Artikel 4 Aansprakelijkheid 024 Events BV

4.1 024 Events BV is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen.
4.2 024 Events BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
4.3 024 Events BV is slechts aansprakelijk voor schade (i) indien deze schade valt onder de dekking van haar aansprakelijkheidsverzekering en wel tot het bedrag dat door haar verzekering wordt uitgekeerd te vermeerderen met het eigen risico dan wel (ii) indien er sprake is van opzet of grove schuld van haar of een van haar leidinggevenden.
4.4 Indien er (i) geen sprake is van opzet of grove schuld dan wel (ii) de verzekering niet uitkeert, en er toch sprake is van aansprakelijkheid van 024 Events BV, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot enkel directe schade (waarbij aansprakelijkheid voor indirecte schade uitdrukkelijk wordt uitgesloten) met een maximum van € 25.000,-.
4.5 024 Events BV is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door (een tekortkoming of onrechtmatig handelen/nalaten van) uitvoerende dienstverleners en/of toeleveranciers, waaronder tevens begrepen het personeel van die dienstverleners en/of toeleveranciers, die 024 Events BV in verband met of ten behoeve van de uitvoering van – een onderdeel van – de overeenkomst heeft ingeschakeld.
4.6 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden, uit welke hoofde dan ook, die Opdrachtgever jegens 024 Events BV heeft dienen binnen 12 maanden na het moment waarop Opdrachtgever hiermee bekend werd of redelijkerwijze had kunnen zijn, schriftelijk door 024 Events BV te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan deze komen te vervallen.
4.7 Opdrachtgever vrijwaart 024 Events BV voor aanspraken van derden (waaronder doch niet beperkt tot deelnemers en bezoekers), die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden.
4.8 Eventuele door 024 Events BV verstrekte adviezen zijn altijd vrijblijvend en opvolging daarvan komt voor rekening en risico van Opdrachtgever.
4.9 Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor de opkomst van de deelnemers van het betreffende evenement.
4.10 024 Events BV is niet aansprakelijk voor schade aan goederen die door Opdrachtgever aan haar ter beschikking zijn gesteld. Opdrachtgever zal voor een deugdelijke verzekering zorg dragen.

Artikel 5 Reclame

Alle reclames dienen, op straffe van verval, schriftelijk bij 024 Events BV te zijn ingediend binnen 30 dagen nadat deze bekend zijn geworden dan wel bekend hadden kunnen zijn.

Artikel 6 Overmacht

Omstandigheden welke niet aan 024 Events BV te wijten zijn, welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer of niet meer in volle omvang gevergd kan worden (zoals doch niet beperkt tot (i) extreem weer, (ii) intrekking van een of meerdere vergunningen en (iii) nationale rouw) geeft haar het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding. 024 Events BV behoudt in dat geval haar recht op vergoeding (waaronder doch niet beperkt tot kosten voor door haar ingeschakelde derden). 024 Events BV adviseert Opdrachtgever zich tegen deze risico’s te verzekeren.

Artikel 7 Prijs, betaling en annulering

7.1 De overeengekomen prijs (opdrachtsom) is exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
7.2 Wijzigingen waaronder meerkosten in de oorspronkelijke opdracht van welke aard ook, door of namens Opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de Opdrachtgever extra in rekening gebracht.
7.3 Als de 024 Events BV het aanbod van de opdrachtgever aanvaardt, zendt de 024 Events BV, na de retourontvangst van de ondertekende kopie van het bevestigingsformulier, een factuur van tenminste 25% van het totaalbedrag. Deze factuur dient door de opdrachtgever binnen 21 dagen na de factuurdatum en in ieder geval voor de datum dat het evenement gaat plaatsvinden voldaan te zijn. 024events BV kan specifieke betalingsafspraken maken met de opdrachtgever. Deze worden, indien van toepassing, contractueel vastgelegd.
7.4 Opdrachtgever is op ieder moment op eerste verzoek van 024 Events BV verplicht zekerheid te stellen voor de voldoening van al hetgeen door haar is verschuldigd.
7.5 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen de betalingstermijn zoals vermeld op de factuur. De betalingstermijn is een fatale termijn. Opdrachtgever is niet gerechtigd enige betaling op te schorten dan wel te verrekenen.
7.6 Indien binnen de betalingstermijn geen betaling heeft plaatsgevonden, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Zij is dan de wettelijke handelsrente verschuldigd (waarbij geldt dat een gedeelte van de maand als een hele maand wordt aangemerkt) alsmede buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de hoofdsom met een minimum van € 350,-.
7.7 Opdrachtgever is gerechtigd de opdracht enkel schriftelijk te annuleren. Opdrachtgever dient dan de navolgende kosten aan 024 Events BV te voldoen, in geval van annulering:
a) in de periode tot 6 maanden voor het aanvangsmoment, 15% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt);
b) in de periode liggend tussen 6 en 4 maanden voor het aanvangsmoment, 20% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt);
c) in de periode liggend tussen 4 en 2 maanden voor het aanvangsmoment, 30% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt);
d) in de periode liggend tussen 2 en 1 maanden voor het aanvangsmoment, 50% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt);
e) in de periode liggend tussen 1 maand voor het aanvangsmoment en het aanvangsmoment zelf, 80% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt).
De opdrachtsom bedraagt de in de overeenkomst opgenomen opdrachtsom vermeerderd met daarna overeengekomen mutaties.
7.8 Van een annulering is niet alleen sprake wanneer de bijeenkomst geheel of gedeeltelijk vervalt.
7.9 Tot tien werkdagen voor het evenement kan het definitief aantal deelnemers worden doorgegeven met een maximale afwijking van 10% naar beneden. Dit aantal geldt dan als definitief aantal voor de eindfactuur. Bij vermindering van het aantal deelnemers (met een maximale afwijking van 10%) zal het variabele kostendeel op de eindfactuur in mindering worden gebracht. Indien het aantal deelnemers op de dag van uitvoering hoger ligt dan het doorgegeven aantal zal dit worden nagefactureerd tegen de afgesproken prijs per persoon.
7.10 Indien op het moment van annulering de schade van 024 Events BV hoger is dan de annuleringsvergoeding zoals opgenomen in artikel 7.5 in deze algemene voorwaarden, dan dient Opdrachtgever dit hogere bedrag aan 024 Events BV te vergoeden.

Artikel 8 Beëindiging en ontbinding

8.1 Onverminderd de aan 024 Events BV verder toekomende rechten is 024 Events BV gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden indien: – Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van een of meer verplichtingen uit de overeenkomst; – Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, (voorlopige) surséance van betaling heeft aangevraagd, op hem/haar de toepassing van de wet Schuldsanering Natuurlijke personen van kracht is geworden, zijn bedrijf heeft stilgelegd of heeft geliquideerd, er beslag wordt gelegd op een aanzienlijk deel van zijn vermogen ofwel hij zijn bedrijf aan derden overdraagt.
8.2 Bij de losse verkoop van tickets voor arrangementen tijdens bijzondere evenementen is 024 Events BV gerechtigd de overeenkomst te ontbinden wanneer er onvoldoende tickets voor een arrangement zijn verkocht. Het aantal tickets dat aangemerkt wordt als ‘onvoldoende’ is door 024 Events BV te bepalen. Bij annulering van een arrangement door 024 Events BV wordt een passend alternatief arrangement aangeboden door 024 Events BV of kan de opdrachtgever er voor kiezen het betaalde bedrag voor de tickets teruggestort te krijgen op zijn/haar rekening door de 024 Events BV.
8.3 In geval van ontbinding blijft het risico van reeds geleverde zaken bij Opdrachtgever. De zaken staan dan ter beschikking van 024 Events BV en dienen door deze te worden afgehaald.
8.4 Indien 024 Events BV (of een door haar ingeschakelde derde) op het moment van de ontbinding (waaronder in dit verband tevens wordt verstaan ontbinding en opschorting als hiervoor bedoeld in artikel 6) reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende op Opdrachtgever jegens 024 Events BV rustende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die 024 Events BV voor de ontbinding heeft gefactureerd of bedragen die 024 Events BV na de ontbinding nog zal factureren in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de overeenkomst voorafgaand aan die ontbinding reeds had verricht of geleverd, blijven derhalve onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 9 Intellectuele eigendomsrechten

9.1 024 Events BV is dan wel wordt uitsluitend rechthebbende van alle bestaande en toekomstige rechten van intellectueel eigendom (waaronder doch niet beperkt tot het auteursrecht) die rusten op of voortvloeien uit werken (in welke vorm dan ook, waaronder doch niet beperkt tot uitgewerkte ideeën, voorstellen, designs en concepten) die 024 Events BV in het kader van de opdracht ontwikkelt en/of heeft (laten) ontwikkelen. Opdrachtgever verkrijgt hierop voor de duur van de opdracht een gebruiksrecht.
9.2 Opdrachtgever garandeert intellectueel eigendomsrechten van derden te respecteren. Indien 024 Events BV door handelen en/of nalaten van Opdrachtgever inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden, zal Opdrachtgever 024 Events BV, de werknemers van 024 Events BV en/of door 024 Events BV ingeschakelde derden op het eerste verzoek vrijwaren.
9.3 Door het in het kader van de opdracht aan 024 Events BV ter beschikking stellen van materialen of werken, van welke aard dan ook, geeft Opdrachtgever onvoorwaardelijke toestemming aan 024 Events BV deze materialen en werken op welke wijze dan ook te gebruiken, voor zover dit voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht redelijkerwijs vereist is.
9.4 Opdrachtgever en derden onderdeel uitmakend van de opdracht zijn gerechtigd geluid, foto- en/of beeldopnamen van de opdracht te maken, tenzij 024 Events BV uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft bedongen. De geluid-, foto – en/of beeldopnamen mag door Opdrachtgever en derden onderdeel uitmakend van de opdracht niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 024 Events BV worden gebruikt in interne en externe communicatie-uitingen.
9.5 Zonder toestemming van 024 Events BV zullen geen geluids- of beeldopnamen van een evenement / activiteit of een in het kader van de Overeenkomst optredende Artiest worden vervaardigd. Opdrachtgever zal eventuele rechten van derden op de in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst gebruikte objecten, materialen, werken, uitvoeringen, ideeën, voorstellen, concepten of methoden te allen tijde respecteren. Eventuele licentievergoedingen ter zake (verder) gebruik van deze objecten, materialen, werken, uitvoeringen, ideeën, voorstellen, concepten of methoden, inclusief maar niet beperkt tot vorderingen van collectieve incasso-organisaties zoals BUMA/STEMRA en SENA, zijn niet bij het Honorarium inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, en komen voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechtsverhoudingen tussen 024 Events BV en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de rechtbank van het arrondissement waarbinnen (de statutaire zetel van) 024 Events BV zich bevindt, is bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen partijen.

Download hier de algemene voorwaarden in PDF.